KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-11-20 19:33)
CHF / PLN3.9170+0.0001
EUR / PLN4.2951+0.0000
GBP / PLN5.0131+0.0002
USD / PLN3.87920.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wnioski: Zwiększanie wartości dodanej w produkcji rolnej i leśnej

Zasady udzielania wsparcia:

broszura informacyjna

ulotka

Dokumenty aplikacyjne dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2010 r.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 lipca 2010 r. informacji Prezesa ARiMR o naborze wniosków od dnia 12 sierpnia 2010 r. dla działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_123/10/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek należy wypełnić w oparciu o instrukcję jego wypełniania;
 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pola o numerach : I - pkt: 1.1, 3.1, 3.2, 3.10; IV - pkt 25; VI - pkt: 1, określone we wniosku stosownymi przypisami oraz dodatkowo wyróżnione żółtym tłem, których niewypełnienie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Wniosku o wpis do ewidencji producentów, wskazany w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, którego niedostarczenie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.) skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej musi wypełnić część wniosku  I.A. Dane wspólników spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;
 • Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
 • Wniosek należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o wsparcie i rozliczania inwestycji w ramach dz. 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Aktywna wersja wniosku (interaktywny PDF)

W celu ułatwienia wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy ARiMR przygotowała ich tzw. interaktywne wersje - w formacie PDF (ang. Portable Document Format) z możliwością wypełnienia, sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, zapisu i wydrukowania z poziomu własnego komputera. Ze względu na funkcjonalności generatora wniosków, narzędzie to umożliwia wyeliminowanie błędów mogących powstać podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku. Zaleca się również, aby wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowaną przy pomocy generatora wniosków), wnioskodawca dostarczył do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na  płycie CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.
Uwaga: W celu prawidłowej obsługi generatora wniosków konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub wersji późniejszych. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

Instrukcja wypełniania formularzy wniosków w formacie interaktywnego PDF

Instrukcja instalacji AdobeReader 9.3

"Tradycyjny" formularz wniosku o przyznanie pomocy

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005;
 • oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura);
 • wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym;

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

4. Narzędzia pomocnicze

 • zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym
 • wzór promesy
 • formularz finansowy
 • kryteria oceny technicznej i ekonomicznej
 • wskaźniki referencyjne wykorzystywane w ocenie ekonomicznej wniosków o przyznanie pomocy

- wersja Adobe Reader (.pdf)

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

5. Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

7. Akty prawne

 

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w listopadzie-grudniu 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie 15 - 21 kwietnia 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w kwietniu - maju 2008 r.