KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2020-01-27 21:00)
CHF / PLN4.0055+0.0000
EUR / PLN4.2784+0.0000
GBP / PLN5.0670-0.0001
USD / PLN3.8835-0.0002


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Zmiany w klasyfikacji gruntów

Minister rolnictwa  przygotował projekt rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Aktualnie, ok. 20 mln ha jest sklasyfikowanych na podstawie przepisów dekretu z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków, oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

Dokument podpisał ówczesny Prezes Rady Ministrów, Józef Cyrankiewicz.

Jak zapewnia minister rolnictwa w uzasadnieniu projektu, jego przyjęcie nie wpłynie na wzrost kosztów ponoszonych przez budżet państwa, gdyż gleboznawcza klasyfikacja gruntów została już przeprowadzona powszechnie na terenie całego kraju w latach 1956 – 1969.

Utrzymanie jednolitej dla całego kraju klasyfikacji gleboznawczej powoduje, że na gruntach tych właściwie naliczane są świadczenia w postaci podatku rolnego, a także należności i opłaty z tytułu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze i nieleśne na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

Tak jest teraz
Zgodnie z wciąż obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów:
§2. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się w ramach rocznych planów tej klasyfikacji, a także:
przy wykonywaniu prac geodezyjno-urządzeniowych w związku z przekształceniem powierzchniowej struktury nieruchomości (scalenie, wymiana gruntów itp.),
w przypadku melioracji gruntów i łąk - po upływie 2 lat po dokonaniu melioracji,
na podstawie uchwał prezydiów wojewódzkich rad narodowych podjętych w przypadkach stwierdzenia istotnych błędów w dotychczas obowiązującej klasyfikacji gruntów na terenie wsi lub gromady.
Tak będzie zgodnie z nowym brzmieniem przepisów
Z urzędu klasyfikację przeprowadza się w szczególności: 
na gruntach, które nie zostały sklasyfikowane;
na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
po wszczęciu postępowania scaleniowego;
po uzyskaniu informacji od organów administracji publicznej wykorzystujących dane z ewidencji gruntów i budynków o nieprawidłowościach w klasyfikacji;
po wystąpieniu klęski żywiołowej;
po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia sprzed ponad półwiecza do obecnych realiów to w gruncie rzeczy zabieg kosmetyczny. Zasadniczy trzon przepisów dotyczących klasyfikacji gruntów pozostaje praktycznie niezmieniony. Dowodzi to, że stare prawo nie zawsze jest złe.

Autor: Henryk Sobolewski, TVR