KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2018-11-20 15:36)
CHF / PLN3.8093-0.0002
EUR / PLN4.3166-0.0001
GBP / PLN4.86220.0000
USD / PLN3.7864-0.0001


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Wnioski: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nabór 2010

Zasady udzielania wsparcia:

broszura informacyjna

ulotka

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem w dniu 9 sierpnia 2010 r. informacji o rozpoczęciu od dnia 24.08.2010 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", udostępniamy formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_311/10/02 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy został przygotowany m.in. w wersji tzw. interaktywnego PDF, w celu ułatwienia jego wypełniania.
Jednocześnie przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

4. W części wniosku I.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania oraz dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta, którym posługuje się Wnioskodawca (jeżeli w gospodarstwie został on nadany innej osobie niż Wnioskodawca);

5. Wniosek wypełniany w formacie Excel (z rozszerzeniem: .xls) powinien być składany w postaci poprawnie wypełnionego wydruku całego skoroszytu;

6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

7.Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
W przypadku Lubuskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego, tj. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106.
Podobnie w przypadku Podlaskiego OR wnioski będą przyjmowane w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego, tj. w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.
Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r.

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

W celu ułatwienia wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy ARiMR przygotowała ich tzw. interaktywne wersje - w formacie PDF (ang. Portable Document Format) z możliwością wypełnienia, sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, zapisu i wydrukowania z poziomu własnego komputera. Ze względu na funkcjonalności generatora wniosków, narzędzie to umożliwia wyeliminowanie błędów mogących powstać podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku. Zaleca się również, aby wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowaną przy pomocy generatora wniosków), Wnioskodawca dostarczył do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na  płycie CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

Uwaga: W celu prawidłowej obsługi generatora wniosków konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub wersji późniejszych. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

"Tradycyjny" wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013:

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk "włącz makra".

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...):

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW na lata 2007-2013 dla wersji PROW_311/10/02 wniosku:

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".

Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności nierolniczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Narzędzia pomocnicze

Wzór zapytania ofertowego

5. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

6. Akty prawne:

7. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2008 r.