KalkulatorKursy walut

Średni FOREX (2019-07-21 01:12)
CHF / PLN3.8592+0.0000
EUR / PLN4.2508+0.0000
GBP / PLN4.7355+0.0000
USD / PLN3.7886+0.0000


ReklamawalutyNOTOWANIA Z RYNKÓW

 

 

 

 

 

 

 

NOTOWANIA Z RYNKÓW HURTOWYCH SPRHSonda

Czy boisz się żywności modyfikowanej genetycznie?:


Ostatnie komentarzeSubskrybuj

Subskrybuje zawartość


LogowanieKontakt

Cukier

Słodszy cukier dla rolników

Rolnicy – plantatorzy buraka cukrowego, mogą się czuć usatysfakcjonowani. Minister rolnictwa Marek Sawicki uwzględnił ich oczekiwania w nowym rozporządzeniu w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

Zgodnie z nowymi regulacjami, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom plantatorów buraka cukrowego:
- koszty transportu i załadunku buraków cukrowych do miejsca ich przerobu będzie ponosił producent cukru;
- w umowie kontraktacji plantator buraków cukrowych zobowiązuje się dostarczyć buraki cukrowe o zawartości cukru nie mniejszej niż 14 % i wyprodukowane z nasion odmian wskazanych przez producenta cukru;
- umowa kontraktacji będzie zawierać skalę przeliczeniową buraków cukrowych w zależności od zawartości cukru (polaryzacji);
- warunkiem dostawy buraków cukrowych będzie zobowiązanie się przez producenta cukru, do wypłaty plantatorowi buraków cukrowych premii z tytułu wczesnych i późnych dostaw buraków cukrowych (ustalenie premii za wczesne przed 1 października i późne po 30 listopada dostawy buraków na poziomie odpowiadającym poniesionym z tego powodu stratom);
- producent cukru zobowiązuje się do wypłacania plantatorom buraków cukrowych dodatkowych świadczeń finansowych pod warunkiem, że średnia cena białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku przez tego producenta, jest wyższa od ceny referencyjnej co najmniej o 40 euro za tonę takiego cukru.

Duża zmienność notowań cukru i kakao

Koniec lutego i początek marca 2011 roku charakteryzują się dużą zmiennością notowań cukru na giełdach. Dwa tygodnie temu dominowały spadki, ostatni tydzień przyniósł zaś wzrosty. Cukier biały na londyńskiej giełdzie zyskał aż 8%, wzrastając do 760,5 USD/t (dostawa na maj br.), a w Nowym Jorku cukier surowy podroŜał o 11% do 669,7 USD/t (dostawa na maj br, biorąc jednak pod uwagę zmianę kontraktu, wzrost wynosi zaledwie półtora procent).
Dostawy marcowego kontraktu na cukier surowy szacowane są na 17-18 tysięcy lotów, czyli 863,6- 965,3 tys. ton. Wg analityków F. O. Licht, Cargill zrealizował dostawy marcowego kontraktu na 954 443 ton cukru. Tak duża ilość cukru na fizycznym rynku powinna podziałać deprecjonująco na ceny, ale sytuacja rynkowa jest niepewna – nie ma jasności co wysokości eksportu z Indii oraz produkcji w Brazylii. Dodatkowo ISO zmniejszyło swój szacunek nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2010/11 do zaledwie 200 tys. ton! Oznacza to, że sytuacja podażowo-popytowa ciągle będzie bardzo napięta, co przemawia za utrzymaniem wysokich cen cukru.
Kakao znów silnie podrożało, wrastając do najwyższego od 32 lat poziomu 3,7 tys. USD/t ziarna (na nowojorskiej giełdzie). Podwodem drożejącego kakao jest niestabilna sytuacja polityczna na Wybrzeżu Kości Słoniowej – ciągle trwają zamieszki spowodowane ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi, które przegrał ówczesny prezydent Gbagbo, ale nie uznał wyników wyborów.

UE – szczegóły sprzedaży cukru pozakwotowego na rynku wewnętrznym i dodatkowego importu

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Cukru Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycję dotyczącą uruchomienia dodatkowego bezcłowego importu cukru i zezwolenia  na sprzedaż na rynku wspólnotowym cukru pozakwotowego.
Planowane jest otworzenie nieograniczonego wolumenowo kontyngentu na import cukru białego i surowego po obniżonym cle. Importerzy składaliby do KE oferty, podając w nich maksymalną stawkę celną, jaką są gotowi zapłacić za dany wolumen. Raz na dwa tygodnie KE na podstawie ofert ustalałaby wysokość minimalnego cła, jakie należałoby zapłacić za przywóz zadeklarowanej w ofercie ilości.
W przypadku cukru pozakwotowego KE zamierza zezwolić na sprzedaż do 500 tys. ton cukru pozakwotowego i 26 tys. ton pozakwotowej izoglukozy na rynku wspólnotowym. Przy wprowadzeniu na rynek unijny nie będzie naliczana opłata 500 EUR/t (opłata karna za sprzedaż na unijnym rynku pozakwotowej produkcji na cele knsumpcyjne). Producenci będą mogli złożyć wnioski o wprowadzenie na rynek pozakwotowej produkcji tylko w takiej ilości, jaką zadeklarowali, że mają w magazynach. W przypadku niewykorzystania wniosku sprzedaży będzie naliczona opłata 500 EUR/t. Powyższa propozycja nie ma oficjalnego charakteru i jest jedynie wstępnym projektem, nad którym pracuje Komisja Europejska.

Po rekordowych notowaniach przyszła przecena cukru

Drugi tydzień lutego przyniósł wyraźny spadek notowań cukru. W Londynie cukier biały potaniał o 10% do prawie 762 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy stracił 11%, spadając do 694 USD/t.
Ostatnie spadki mają przede wszystkim korekcyjny charakter po rekordowych notowaniach z początku lutego. Sytuacja na rynku nie zmieniła się. Wysokie ceny ropy będą limitować produkcję cukru w Brazylii, gdyż atrakcyjna będzie sprzedaż bioetanolu z trzciny cukrowej. Produkcja w ndiach może być nieznacznie mniejsza niż oczekiwano, ciągle nie ma też decyzji o wysokości licencji eksportowych. Niedawna powódź w Australii z pewnością obniży wywóz cukru z tego kraju, który jest trzecim na świecie eksporterem. Jednocześnie brak oznak spadku popytu na cukier.
Czynniki te powinny utrzymać ceny na wysokim poziomie. Tak drogi cukier skutkuje zwykle spadkiem handlu na rynku rzeczywistym, bo importerzy czekają na spadki. Dlatego też po rekordowych notowaniach spadki mogą być jeszcze głębsze niż obecnie.
Źródło: FAPA/FAMMU

Rekordowo drogi cukier

Początek lutego 2011 roku przyniósł dalszy wzrost notowań cukru, co zaowocowało nowymi rekordami na giełdach. W Nowym Jorku cukier surowy podrożał do najwyższego od 30 lat poziomu 35,31 cts/lb (~778,4 USD/t, w kontrakcie terminowym z dostawą na marzec 2011 r.). Na rynku rzeczywistym cukier surowy był notowany po 38,91 cts/lb (~857,8 USD/t). W Londynie zaś cukier biały był najdroższy w historii, wzrastając do 844,5 USD/t (w kontrakcie terminowym z dostawą na marzec 2011 r.).
Bilans cukru nie uległ zmianie i dalej większość organizacji i firm analitycznych zajmujących się cukrem oczekuje po dwóch latach deficytu, ze sezon 2010/11 będzie charakteryzował się niewielką nadwyżką bieŜącej produkcji nad bieżącą konsumpcją. Globalna sytuacja podazowo-popytowa jest ciągle napięta i dlatego ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Bezpośrednich przyczyn ostatnich wzrostów należy upatrywać przede wszystkim w dwóch czynnikach. Pierwszym są zniszczenia, jakie poczynił cyklon Yesi w Australii. Kraj ten jest trzecim na świecie eksporterem
cukru. Jest jeszcze za wcześniej na pełne oszacowanie strat, ale wg ocen lokalnych związków plantatorów trzciny cukrowej cyklon mógł zniszczyć nawet do 15% upraw. Pomijając nawet skalę potencjalnych strat, sam fakt, Ŝe plantacje zostały dotknięte przez cyklon, co doprowadzi do mniejszej podaŜy australijskiego cukru, już podziałało prowzrostowo na notowania. Drugim czynnikiem jest opóźnienie przez hinduskie władze podjęcia decyzji o wielkości eksportu. Znaczącą rolę odrywają takŜe obawy o stan finansów w strefie euro i ostatnie zamieszki w Egipcie.

Polska: mniejsze o 10% zbiory buraków cukrowych

GUS oszacował powierzchnię upraw buraków cukrowych w 2010 roku na niezmienionym poziomie wobec poprzedniego roku w wysokości blisko 200 tys. ha. O blisko 10% mniejsze było plonowanie, które średnio wyniosło 49,1 t/ha. Z tego też powodu i za sprawą przedłużających się zbiorów w 2010 roku zebrano 9,8 mln ton buraków cukrowych, czyli blisko 10% mniej niż rok wcześniej.
Biorąc pod uwagę średni plon technologiczny z ostatnich pięciu lat, zbiory buraków cukrowych w 2010 roku powinny pozwolić na wyprodukowanie około 1,5 mln ton cukru. Polsce przysługuje kwota produkcyjna w wysokości 1,405 mln ton. Nadwyżka produkcyjna wyniesie zatem około 100 tys. ton. W 2009 roku produkcja pozakwotowa była dwukrotnie większa.
Źródło: FAPA/FAMMU

Notowania cukru powoli rosną

Po głębokiej przecenie z końca pierwszej połowy listopada kolejne dni przyniosły stabilizację notowań cukru, a ostatnie dni nawet wyraźne wzrosty. Rosnące notowania to przede wszystkim efekt aktywności funduszy inwestycyjnych i handlowców.

W ciągu ostatniego tygodnia zarówno cukier biały jak i surowy podrożał o po ponad 5%, a cukier rafinowany kosztował blisko 710 USD/t, a nierafinowy 616 USD/t. Skalę ostatnich spadków pokazuje zmiana notowań w ujęciu dwutygodniowym, która wynosi -10% dla cukru białego i -15% dla cukru surowego.
Źródło: FAPA/FAMMU

Zawieszono cło na import cukru surowego

Komisja Europejska zniosła cło importowe na cukier surowy. Zerowa stawka ma obowiązywać od początku grudnia 2010 r. do końca sierpnia 2011 r. i być ograniczona wolumenowo do 666 tys. ton.

Zniesienie cła dotyczy tzw. koncesji CXL, w ramach której po obniżonym do 98 EUR/t cle sprowadzany jest cukier z Brazylii, Australii, Kuby i Indii oraz innych krajów trzecich. Wolumen importu w ramach tego kontyngentu to 676 tys. ton, z czego sprowadzono już 250 tys. ton. O zniesienie cła w dobie rekordowo wysokich notowań cukru na światowych giełdach występowała już dwukrotnie w br. Portugalia, argumentując, że unijny sektor rafinacyjny ma problemy z
zaopatrzeniem.

Cukier coraz droższy

Ostatni tydzień przyniósł silne wzrosty notowań cukru. Na nowojorskiej giełdzie towarowej cukier surowy podrożał do najwyższego od 30 lat poziomu 32,10 UScts/lb (~708 USD/t, notowanie z 5 listopada 2010 r. w kontrakcie terminowym z dostawą na marzec 2011 r.). Także w Londynie cukier biały zyskiwał na wartości, wzrastając do najwyższego w historii poziomu 783,9 USD/t (notowanie z 5 listopada 2010r. w kontrakcie terminowym z dostawą na grudzień 2010 r.).
Powyższe wartości notowań padły w trakcie sesji, nie są wysokością zamknięcia. Powodów drożejącego cukru należy upatrywać w napływających ostatnio informacjach, które stawiają pod znakiem zapytania wysokość zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii i Indiach. Bardzo niskie są także zapasy w globalnym ujęciu. Wzrostom pomógł takŜe słabnący dolar. Na początku listopada na rynku rzeczywistym cukier surowy był wyceniony na 848 USD/t.
Źródło: FAPA/FAMMU

Cukier najdroższy od 9 miesięcy

Ostatni tydzień przyniósł kolejne wzrosty notowań na światowych giełdach, a cukier był najdroższy od blisko 9 miesięcy. W Londynie cukier biały zwyżkował do 730,6 USD/t, zyskując 4% w ciągu tygodnia. W Nowym Jorku cukier surowy podroŜał o 5% do 635 USD/t.

Powodów ciągle rosnących notowań cukru należy upatrywać w kilku czynnikach. Najważniejszymi z nich są: 1) niski stan zapasów, który sprawia, że sytuacja zaopatrzeniowa staje się w niektórych regionach napięta; 2)
problemy logistyczne w Brazylii, które opóźniają sprawny handel; 3) niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć produkcję zarówno w kluczowych rejonach produkcyjnych, jak Brazylia, a także w krajach będących znaczącymi importerami, jak Rosja, Chiny, Pakistan; 4) aktywność funduszy inwestycyjnych i innych inwestorów.